dr inż. Andrzej Miękina, adiunkt

Gmach Elektroniki, pokój 439
 (+48 22) 234-7346
fax: (+48 22) 825-3769
 andrzej.miekina@pw.edu.pl
konsultacje: poniedziałki, wtorki, 7.30–8.30


Andrzej Miękina urodził się 7 grudnia 1954 r. w Kielcach. Od 1956 roku mieszka w Warszawie, gdzie ukończył szkołę podstawową (1969). W roku 1974 został absolwentem  Technikum Nukleonicznego w Otwocku. W latach 1974–79 studiował na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej.  Od roku 1980 jest zatrudniony w Instytucie Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych początkowo jako robotnik, a po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera fizyki technicznej na stanowisku konstruktora, specjalisty i nauczyciela akademickiego, od 1998 r. – na stanowisku adiunkta. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1998 r. za rozprawę pt. Zastosowanie wariacjnych metod odtwarzania mezurandów do poprawiania jakości analiz spektrometrycznych.

Dr Andrzej Miękina przebywał dwukrotnie: w 1991 r. 4 miesiące, a w 1994 r. 2 miesiące na Universite du Quebec a Trois-Rivières (Kanada) jako chercheur invite realizując system wspomagania projektowania i badania metod odtwarzana mezurandów. W latach 2002–2006 współpracował z firmą Measurement Microsystems (Trois-Rivières, Kanada) jako research advisor.

Zainteresowania badawcze dra Andrzeja Miękiny od początku koncentrowały się na problematyce zastosowania cyfrowego przetwarzania sygnałów w spektrofotometrii w inteligentnych czujnikach optoelektronicznych dla potrzeb monitoringu środowiska naturalnego, monitoringu przemysłowego i telekomunikacji optycznej oraz radarowych systemach monitoringu osób starszych i niepełnosprawnych. Na Politechnice Warszawskiej brał on udział w pracach dotyczących metod dynamicznego wzorcowania torów pomiarowych oraz metod interpretacji danych pomiarowych. Jest współautorem ponad 70 artykułów w takich czasopismach o zasięgu międzynarodowym jak IEEE Transactions on Measurement and Instrumentation, Measurement – Journal of IMEKO, Journal of Chemometrics oraz referatów konferencyjnych. Jest współtwórcą 2 patentów. Za osiągnięcia badawcze był nagradzany przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1986),  i Rektora PW (1988, 2017).

Dr Andrzej Miękina brał udział w prowadzeniu następujących wykładów: Oprogramowanie systemów pomiarowych, Metody i algorytmy przetwarzania sygnałów pomiarowych, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych, Metody Numeryczne, Wstęp do metod numerycznych oraz w zajęciach laboratoryjnych Systemów pomiarowych, Metod numerycznych, Cyfrowej techniki pomiarowej. Ponadto prowadzi wykład i laboratorium z Technik obliczeniowych i metod symulacyjnych na studiach wieczorowych. Jest współautorem podręcznika akademickiego: Wstęp do metod numerycznych dla studentów elektroniki i technik informacyjnych (Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2009). Był opiekunem kilku prac inżynierskich i magisterskich. Za osiągnięcia dydaktyczne był nagradzony przez Rektora PW w 2017 r.

Od roku 1999 dr Andrzej Miękina jest członkiem (Senior Member) Institute of Electrical and Electronic Engineers (USA), w latach 1999–2017 pełniąc jednocześnie funkcję skarbnika Polskiej Sekcji IEEE.

W roku 2016 dr Andrzej Miękina odznaczony został Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Jest żonaty; ma syna i dwoje wnuków. Włada biernie i czynnie językiem angielskim i rosyjskim. Interesuje się muzyką poważną, literaturą science-fiction i historyczną, wolne chwile lubi spędzać z wnukami w swoim ogrodzie.