Zbiory danych i oprogramowanie


IRMT Fall Detection Dataset

Zbiór danych reprezentujących upadki i przypominające je czynności, pozyskanych przy użyciu urządzeń Kinect v1, wykorzystanych w doświadczeniach opisanych w artykule:

P. Mazurek, J. Wagner, R. Z. Morawski, "Use of Kinematic and Mel-cepstrum-related Features for Fall Detection Based on Data from Infrared Depth Sensors", Biomedical Signal Processing and Control, 2018, Vol. 40, pp. 102–110.

Link: Dropbox


Zregularyzowane różniczkowanie numeryczne (MATLAB)

Zbiór narzędzi do numerycznego różniczkowania jednowymiarowych sekwencji danych obarczonych błędami pomiarowymi w środowisku MATLAB.

Link: File Exchange


Total-variation denoising and differentiation (MATLAB)

Funkcja w języku MATLAB do wygładzania i różniczkowania jednowymiarowych sekwencji danych z regularyzacją poprzez ograniczenie wahania funkcji aproksymującej dane lub jej pochodnej, uwzględniająca następujące możliwości:

  • ważone kryterium dopasowania do danych,
  • ograniczenie normy L¹ pochodnej wybranego rzędu,
  • automatyczna optymalizacja parametru regularyzacji,
  • estymacja pochodnych wyższego rzędu.

Czytaj więcej